CIRKULÄRA ENERGISYSTEM

Klimatsmart, lönsamt
välmående inomhus.

Grundprincipen i Ecoclimes cirkulära energisystem är lika enkel som den är genial med utgångspunkt i termodynamikens första huvudsats – den sk energiprincipen. Den säger att:

”Energi kan inte förbrukas eller förstöras, den kan endast omvandlas”

Exempel på detta är elmotorer i pumpar, fläktar, maskiner och apparater som omvandlar elkraft till mekaniskt arbete som i sin tur bildar värme. Precis som ljuset i vår belysning som omvandlas till värme i medier som luft och vatten. Vissa kallar detta för energiförbrukning eller energiförluster – vi vet bättre.

Image

Ecoclimes cirkulära energisystem

Ecoclime introducerar nu ett koncept för cirkulära energisystem där andelen köpt och förlorad energi kan minimeras, samtidigt som inomhuskomforten blir bättre. Det sker bland annat genom revolutionerande teknik för återvinning av energi i avloppsvatten och luft, innovativ ackumulatorteknologi (termiska batterier), komforttak för distribution av kyla/värme samt IoT-baserade mjukvarusystem för styrning och optimering av energiflöden. Systemet kan även integreras med befintliga lösningar för exempelvis geoenergi, fjärrvärme, fjärrkyla eller biopannor.

Ecoclime är det första företaget som i realiteten kan erbjuda kompletta cirkulära energisystem som kan integreras i såväl befintliga byggnader som nyproduktion.

Ett steg närmare självförsörjande fastigheter

Cirkulära energisystem ger fastighetsägare unika möjligheter att skapa hållbara och näst intill självförsörjande fastigheter. Förutom uppenbara positiva miljöeffekter så kan kostnaderna för köpt energi minskas avsevärt.

Utvecklingen av de tekniska lösningarna har skett under lång tid inom koncernen och baseras till stor del på företagets unika polymera värmeväxlarteknologi (ETX). 

 

Cirkulära energisystem möjliggör:

 • Distribution av komfortenergi

  i ventilations- och rörsystem med marknadens bästa energi- och miljöprestanda

 • Återvinning av komfortenergi

  från spillvärme med den effektivaste återvinningsfunktionen

 • Ackumulering och lagring

  av komfortenergi för nyttjande vid behov av komfortvärme, tappvarmvatten och även komfortkyla

 • Utvinning av komfortenergi

  från geo- och luftburna energikällor innefattande bergvärme

 • Integration av energisystem

  i fastigheter via en digital plattform för optimering av ekonomi- och energieffektivistering

1

Förnybar energiproduktion

Kompletta system för ut- eller återvinning av termisk energi för kostnadseffektivare och klimatsmartare energiproduktion från spillvärme och geoenergi i fastigheter och förorenade processer.

LÖSNINGAR

Återvinning av värmeenergi i spillvatten

Läs mer om Evertherm SVF

Utvinning av termisk energi från vatten

Läs mer om Evertherm energikollektorer.

Återvinning av värmeenergi i ventilationsluft

Läs mer om Evertherm energikollektorer

2

Energilagring

Lagring av termisk energi i ackumulatorer eller återladdning av geo-energi möjliggör optimal energiproduktion.

LÖSNINGAR

Lagring av termisk energi

Evertherm smart ackumulator / termiskt batteri.

Återladdning av geo-energi

Återladdning av borrhål med Evertherm kollektorer.

3

Kyla / värme

Kompletta ventilationssystem i fastigheter som ger kostnadseffektivare, klimatsmartare och energieffektivare distribution av termisk komfortenergi (värme/kyla) med överlägsna komfort- och miljöegenskaper.

LÖSNINGAR

Effektiv distribution av termisk energi för världens bästa inomhuskomfort

Läs mer om Ecoclime komforttak

4

Styrning och optimering

Digitaliserade system för optimering av återvinning, produktion och distribution av energi. Kan integreras i befintliga fastighetssystem.

LÖSNINGAR

Ecoclime Optima

Öppet digitaliserat system för styrning och optimering. Lanseras under 2018.