Ecoclime har tecknat LoI om förvärv av energiteknikföretag

adminIR, News

Ecoclime har tecknat ett Letter of Intent (LoI) med ägarna till ett energi- och styrteknikföretag avseende förvärv av företaget. Verksamheten är specialiserad på optimering av styr- och energisystem för fastigheter. Företaget har haft en kraftig omsättningsökning de senaste två åren från 2 MSEK 2015 till 12 MSEK 2017, med en inneliggande orderstock överstigande 30 MSEK 2018. Företaget är väl positionerat … Read More

Ecoclime och Power Heat Piping bildar gemensamt projektsäljbolag

adminIR, News

Ecoclime Group AB och Power Heat Piping Sweden AB i Malmö har tecknat avtal om ett samarbete i Götaland. Det ska ske via ett gemensamt hälftenägt försäljningsbolag. Bolaget ska arbeta gemensamt med Power Heat Pipings kunder och organisation i Götaland. Företaget ska sälja och etablera bolagens projekt- och produktprogram innefattande Ecoclimes system och komponenter för termisk energiåtervinning, komfortvärme och energikollektorer … Read More

Ecoclimes bokslut 2017 – överträffade målen på alla områden

adminIR, News

Nettoomsättningen steg till 31 260 (3 297) TSEK och rörelseresultatet till 8 857 (27) TSEK som ger en EBIT-marginal om 28 (0.01) procent. Det är 17 % högre än bolagets uppsatta rörelsemarginalmål i tillväxtscenariot (11 %) och 56 % över omsättningsmålet för året om 20 MSEK. Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Under 2017 har ett starkt operativt kassaflöde, ett bra … Read More

Ecoclime – tillväxten fortsätter i snabb takt

adminIR, News

Ecoclime Group AB har under januari 2018 passerat 40 MSEK i intäktstakt på årsbasis. Fortsätter ökningen i denna takt kommer Ecoclime att nå 60 MSEK i intäkter för 2018 till följd av 2017 års förvärv och ingångna avtalssamarbeten. Företaget planerar för 2018 ytterligare minst ett förvärv och avtalssamarbete inom det nya affärsområdet Cirkulär Energi. Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Det … Read More

Miljonorder från Skanska till Ecoclime-bolag

adminIR, News

Ordern är ytterligare ett viktigt resultat i den pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen. Särskilt för den fortsatta satsningen på olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes affärsområden Innekomfort och Komfortenergi. ”Vi har fått den här ordern i hård konkurrens på basis av våra tidigare framgångsrika samarbeten med Skanska i flera mindre installationsprojekt. Ordern betyder att vi nu … Read More

Ecoclime meddelar första dag för handel med teckningsoption

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK. Registrering av 1 396 983 teckningsoptioner TO 1 B med ISIN-kod SE0010546721 har skett hos Bolagsverket. Handeln med TO 1 B kommer att inledas den 17 januari 2018. Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med … Read More

Prestigeorder till Ecoclime-bolag

adminIR, News

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska installera Ecoclimes komforttak och ventilation vid Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. Ordern avser en installation med ett ordervärde om Ca: 1 MSEK. Ordern är ett viktigt resultat i den pågående etableringen i Stockholmsregionen av Ecoclimes klimat- och ventilationslösningar inomhus. Framförallt i den marknad som ställer höga krav på behaglig, energieffektiv och miljövänlig inomhuskomfort i lokaler, där … Read More

Ecoclime meddelar sista dag för handel med BTU

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK. Onsdag den 10 januari 2018 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är fredag den 12 januari 2018. Registrering av 2 793 966 B-aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala … Read More

Ecoclime nu ägare av alla tillgångar som berör verksamheten

adminIR, News

Med gårdagens positiva stämmobeslut, om apport av 100% av aktierna i Celsium Facility Partners AB, innefattande den 2 500 m2 stora fabriksanläggningen i Vilhelmina och all IPR, slutförs bolagets strävan efter total kontroll över alla kommersiella tillgångar som berör verksamheten i moderbolaget och de tidigare förvärvade dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB, år 2016. Apporten innefattar fabrikslokalerna och … Read More

Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 29 november 2017

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Ändring i bolagsordningen (beslutet i sammandrag) Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagsordningen, huvudsakligen föranlett av beslutet om apportemission. Ändring av gränserna för antalet aktier och införande av två … Read More